Säännöt

 

Lahden Videokuvaajat ry:n säännöt

1§ Yhdistyksen nimi on Lahden Videokuvaajat ry ja sen kotipaikka
Lahden kaupunki

2§ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää taiteellisesti ja teknillisesti
harrastajain video- ja kaitaelokuvaustoimintaa. Tähäntarkoitukseen 
pyrkii yhdistys tekemällä videotuotantoa, jonka tarkoituksena on 
opastaa ja perehdyttää jäsenet harrastevideotuotannossa tarvitta-
viin tietoihin ja taitoihin sekä käyttämään erilaista teknistä kalustoa
ja laitteistoa yhdessä henkistä luovuutta vaativien videoesityksiin
liittyvien valmiuksien kehittämiseksi, kuten käsikirjoituksen laadinta,
henkilö- ja kuvausohjaus ja videoesityksen valmistaminen editointi-
taitoja kehittämällä ja opastamalla sekä järjestämällä kokouksia ja
elokuvaesityksiä sekä muilla vastaavilla tavoilla. Lisäksi voi yhdistys
hankkia jäsenilleen elokuvaustarvikkeita ja - välineistöä.

3§ Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia-, kannattavia-, kirjeenvaihtaja-
tai kunniajäseniä. Yhdistyksen jäseniksi hyväksytään hyvämaineisia 
Suomen kansalaisia. Kunnia ja kirjeenvaihtajajäseniksi voidaan
kuitenkin valita ulkomaalaisiakin. Kannattavaksi jäseniksi hyväksy-
tään myös oikeuskelpoisia yhteisöjä tai säätiöitä.

4§ Varsinaisen jäsenen ottamisesta päättää hallitus. Hallitus ottaa 
kannattavat jäsenet ja kutsuu kirjeenvaihtajajäsenet. Kunniajäseneksi
voidaan hyväksyä henkilö, jota yhdistys haluaa erikoisesti kunnioittaa.
Kunniajäsen valitaan hallituksen yksimielisestä esityksestä yhdistyksen
kokouksessa, jossa vähintään 3/4 äänten enemmistö kannattaa 
esitystä.

5§ Varsinainen jäsen maksaa yhdistyksen vaalikokouksen määräämän
vuosimaksun ja jäsenmaksun. Kannattava jäsen maksaa joko
kertakaikkiaan 20-kertaisen vuosimaksun tai vuosittain 3-kertaisen
vuosimaksun. Kunnia- ja kirjeenvaihtajajäsenet ovat vapaat vuosi-
maksuista.

6§ Hallitus voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, joka on toiminut yhdistyksen
tarkoitusperien vastaisesti, sekä varsinaisen tai kannattavan jäsenen,
joka ei ole varainhoitajan kehotuksesta huolimatta suorittanut
maksamattomia vuosimaksujaan.

7§ Yhdistyksen toimintaa johtaa ja sen asioita valvoo vaalikokouksessa
valittu hallitus, johon kuuluu yhdistyksen puheenjohtaja puheenjohta-
jana ja kuusi jäsentä sekä kaksi varajäsentä. Puheenjohtaja valitaan
kalenterivuodeksi kerrallaan, muut jäsenet kahdeksi kalenterivuodeksi
siten, että puolet on vuosittain erovuorossa, ensimmäisellä kerralla 
arvalla, sen jälkeen vuoron mukaan. Puheenjohtaja johtaa asioiden
käsittelyä yhdistyksen ja hallituksen kokouksissa. Vuosikokouksessa
toimii kuitenkin puheenjohtajana läsnäolevista valittu äänioikeutettu
jäsen. Puheenjohtajan poissaollessa hoitaa hänen tehtäviään hallituk-
sen keskuudestaan valitsema varapuheenjohtaja. Jos kumpikin on
estynyt osallistumaan kokoukseen, toimii sen puheenjohtajana läsnä-
olevista valittu äänioikeutettu jäsen. Yhdistyksen hallituksen kutsuu
koolle puheenjohtaja tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtaja 
joko kirjeitse tai muuta tiedonvälitystapaa käyttäen vähintään yksi (1)
vuorokautta ennen kokousta. Kutsussa ilmoitetaan kokousaika ja 
-paikka sekä käsiteltävät asiat. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan
kutsusta ja on päätösvaltainen sääntöjen mukaan koolle kutsuttuna.
Asiat ratkaistaan yksinkertaisin ääntenenemmistöin; äänten sattuessa
tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Sihteeri pitää yhdistyksen ja
hallituksen kokouksissa pöytäkirjaa sekä hoitaa jäsenluettelon ja 
arkiston. 
Varainhoitaja hoitaa ja tilittää yhdistyksen rahavarat sekä pitää 
kirjaa seuran omaisuudesta, mikäli tämä tehtävä ei kuulu kaluston-
hoitajalle. Yhdistyksen nimen merkitsevät puheenjohtaja ja sihteeri
joko erikseen tai yhdessä.

8§ Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi; tilinpäätöksen 
tulee olla valmiina viimeistään helmikuun 10 päivänä jätettäväksi
tilintarkastajille, joiden tulee antaa tarkastuskertomuksensa halli-
tukselle helmikuun loppuun mennessä. 

9§ Hallitus saattaa yhdistyksen kokouskutsut ja muut tiedotukset 
jäsenten tietoon tekstiviestillä, tai sähköpostilla. Kutsut kokouksiin on 
lähetettävä vähintään viikkoa ennen kokousta. Jäsenen on
esitettävä varsinaisiin kokouksiin esille haluamansa asiat
hallitukselle kirjallisesti viimeistään marraskuun 15 p:nä vaali-
kokousta ja helmikuun 15 p:nä vuosikokousta varten. Kokous-
kutsussa on otettava huomioon yhdistyslain määräykset.

10§ Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen
mukaan koolle kutsuttu. Asiat ratkaistaan yhdistyksen kokouksissa
yksinkertaisin ääntenenemmistöin, mikäli laissa tai näissä säännöissä
ei toisin määrätä. Jos vähintään viisi jäsentä sitä vaatii, suoritetaan
äänestys suljetuin lipuin. Kannattavalla jäsenellä ei ole äänioikeutta
yhdistyksen kokouksissa.

11§ Yhdistyksen varsinaiset kokoukset:
Vuosikokous pidetään ennen maaliskuun 15 päivää ja siinä käsitellään
seuraavat asiat:
1) valitaan kokoukselle puheenjohtaja,
2) valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa,
3) esitellään hallituksen vuosikertomus,
4) esitetään tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto,
5) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä
käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

Marras-joulukuussa pidetään vaalikokous, jossa käsitellään seuraavat
asiat:
1) valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa,
2) määrätään seuraavan toimintavuoden vuosimaksu ja uusien
jäsenten liittymismaksu sekä hallituksen jäsenten mahdolliset
palkkiot,
3) valitaan seuraavan kalenterivuoden ajaksi:
a) yhdistyksen puheenjohtaja
b) hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle ja varajäsenet sekä
c) kaksi tilintarkastajaa ja näille varamiehet sekä
4) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

12§ Yhdistys on vuosimaksujen lisäksi oikeutettu hankkimaan tuloja
tekemästään videotuotannosta ja perimällä maksuja toimeen-
panemistaan elokuva- ja videoesityksistä sekä retkeilyistä ja
lahjoitusten tai testamenttien kautta. Tämän lisäksi voi yhdistys
hankkia ja omistaa kiinteistöjä sekä huoneistoihin oikeuttavia
asunto-osakkeita.

13§ Näiden sääntöjen muuttamiseksi vaaditaan päätös, joka on tehty
jommassakummassa varsinaisessa kokouksessa ja jota on
kannattanut vähintään 3/4 äänten enemmistö.

14§ Jos yhdistys puretaan, on sen varat käytettävä harrastajain 
elokuvauksen sen edistämiseen maassamme sillä tavoin, kuin 
purkamisesta päätettäessä tarkemmin määrätään. Purkamispäätös
on tehtävä kahdessa, vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä
ja sitä varten kokoonkutsutussa kokouksessa, joissa sitä ainakin
3/4 äänten enemmistö kannattaa.